Oferta poradni

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI:

1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska w zakresie:

– badania gotowości szkolnej,

– badania lateralizacji,

– opóźnienia psychoruchowego,

– opóźnienia rozwoju mowy,

– całościowych zaburzeń rozwoju,

– logopedyczne badania przesiewowe.

2. Indywidualna działalność terapeutyczna:

– wspomaganie rozwoju dzieci wolniej rozwijających się,

– terapia pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi,

– terapia psychologiczna zaburzeń emocjonalnych,

– terapia dzieci moczących się i ich rodzin,

– terapia dzieci z wadami wymowy.

3. Grupowa działalność terapeutyczna:

– wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (grupa 3-5 latków),

– zajęcia dla dzieci leworęcznych,

– zajęcia wspomagające rozwój mowy.

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska w zakresie:

– badania gotowości szkolnej,

– badania lateralizacji,

– ogólnego rozwoju intelektualnego,

– rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych (INNOWACJA PEDAGOGICZNA- „Test Percepcji Słuchowej”)

– poziomu rozwoju zdolności twórczych,

– rozwoju i zaburzeń mowy,

– badania przesiewowe słuchu, wzroku, wg programu „Słyszę, widzę”

2. Indywidualna działalność terapeutyczna:

– Metoda Dobrego Startu- zajęcia terapeutyczne dla dzieci klas I-III

– terapia pedagogiczna, w tym dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi (ADHD),

– dzieci z zaburzeniami zachowania

– dzieci z Zespołem Aspergera,

– dzieci moczących się i ich rodzin

– dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

– psychoterapia dzieci,

– terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy,

– terapia logopedyczna dzieci jąkających się.

3. Grupowa działalność terapeutyczna:

– Program „ROZWIJAM SKRZYDŁA- wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym” (bajkoterapia) – INNOWACJA PEDAGOGICZNA,

– Zajęcia grupowe dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową „ŻYWE SREBRO”,

– Zajęcia dla dzieci leworęcznych

– Zajęcia grupowe dla dzieci 6-letnich o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym,

– grupowe zajęcia socjoterapeutyczne

– grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

OFERTA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH:

1. Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i lekarska w zakresie:

– ogólnego rozwoju intelektualnego,

– rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych,

– poziomu rozwoju zdolności twórczych,

– zaburzeń mowy,

– poradnictwo i opiniowanie w sprawie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

2. Indywidualna działalność terapeutyczna;

– terapia pedagogiczna dzieci ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi (ADHD),

– dzieci z zaburzeniami zachowania,

– dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,

– dzieci moczących się i ich rodzin,

– dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

– psychoterapia dzieci,

– terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy,

– terapia logopedyczna dzieci jąkających się.

3.Grupowa działalność terapeutyczna:

– grupowe zajęcia socjoterapeutyczne,

– grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

PROPONUJEMY RODZICOM:

 1. Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji na terenie Poradni w sprawach:
  • zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych,
  • rozwoju i zaburzeń mowy,
  • dzieci przewlekle chorych,
  • dzieci wybitnie uzdolnionych.
 2. Spotkania konsultacyjne w ramach zebrań z rodzicami na terenie przedszkoli i szkół.
 3. Możliwość obserwacji dziecka na terenie placówki.
 4. „Szkoła dla Rodziców” cz. I – program doskonalący umiejętności wychowawcze.
 5. „Szkoła dla Rodziców” cz. II – Rodzeństwo bez rywalizacji – zajęcia doskonalące umiejętności rodziców.
 6. „Szkoła dla Rodziców” cz. III- „Nastolatak”- zajęcia doskonalące umiejętności rodziców.
 7. Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD.
 8. Psychoterapia.
 9. Terapia systemowa rodzin- pomoc w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych.
 10. Rodzinne spotkania o charakterze konsultacyjno – terapeutycznym dla rodzin adopcyjnych.

R O D Z I C E !

 • możecie zgłaszać się do Poradni z każdym problemem dotyczącym dziecka lub rodziny
 • prosić o dokonanie diagnozy poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • otrzymać porady odnośnie najwłaściwszego sposobu postępowania i pracy z dzieckiem w domu,
 • otrzymać poradę, do jakich innych specjalistów zgłaszać się z dzieckiem z poszczególnymi problemami.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość.
Oferowane usługi są bezpłatne.
Obowiązują wypełniane przez Państwa zgłoszenia pisemne.

PROPONUJEMY PEDAGOGOM I NAUCZYCIELOM:

 1. Konsultacje na terenie szkoły lub Poradni.
 2. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
 3. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie orzeczeń i opinii wydawanych przez PPP
 4. Spotkania szkoleniowe, udostępnianie nowości wydawniczych.
 5. Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 6. Grupa wsparcia dla dyrektorów przedszkoli wicedyrektorów szkół.
 7. Konsultacje z nauczycielami dzieci objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni.
 8. Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli rozwijające umiejętności w zakresie pracy z uczniem z ADHD.

WARSZTATY I ZAJĘCIA NA TERENIE SZKÓŁ:

 1. Zajęcia integracyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Warsztaty wyboru drogi życiowej – pomoc uczniom kończącym gimnazjum w wyborze szkoły i zawodu.
 3. Warsztat antystresowy dla uczniów gimnazjów i szkół średnich – uczący konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 4. Warsztat skutecznego uczenia się dla uczniów klas IV-VI.
 5. Warsztat edukacyjny dla uczniów gimnazjów na temat rozwiązywania konfliktów klasowych – nauka mediacji i negocjacji.
 6. Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne:
  • antyalkoholowy i antynikotynowy,
  • uzależnień od komputera,
  • „Presja społeczna – jak sobie z nią radzić”.
  • „Myślę nie – mówię nie”.
 7. Interwencje w sytuacjach kryzysowych.
 8. Trening komunikacji interpersonalnej i asertywności dla uczniów gimnazjum.
 9. Trening komunikacji interpersonalnej i asertywności dla uczniów gimnazjum.
 10. Inne (w zależności od zapotrzebowania).

Projekty Unijne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR1

ul. Obywatelska 1
80-259 GDAŃSK

tel: 58 341 87 58

Godziny pracy:
pon-czw 08.00 - 18.00
pt 08.00 - 15.00